GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Falcon security, s.r.o.


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) Vám předkládáme dokument, který Vás informuje, jakým způsobem chráníme a zpracováváme osobní údaje při své podnikatelské činnosti. 

 • SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Falcon security, s.r.o., IČ: 262 18 399, se sídlem U Vlečky 1046, Modřice, PSČ 664 42, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37208. Jednatel Ing. Michal Nešetřil. 

 • ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • přímo od subjektů údajů,
 • od státních a jiných orgánů v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí,
 • CCTV – bezpečnostní kamerový systém na objektu správce osobních údajů.
 • ZÁKONNÝ DŮVOD

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme především za účelem poskytování našich služeb a k zajištění veškeré související agendy.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR zpracováváme a uchováváme osobní údaje z následujících zákonných důvodů:

 • DRUH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, uživatelů služeb, obchodních partnerů a zaměstnanců.

Účel zpracování osobních údajů je vždy související s předmětem naší činnosti:

 • zpracování osobních údajů pro účely jednání o smluvním vztahu, k uzavření a plnění smlouvy:
 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení/název firmy, fakturační adresa, IČ, DIČ, jméno a příjmení kontaktní osoby), 
 • popisné údaje (bankovní spojení),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).
 • zpracování osobních údajů pro účely zpracování dotazu a odpovědi na něj:
 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení/název společnosti),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).
 • zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a propagace:
 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení/název společnosti, pracovní pozice, kontaktní adresa společnosti, fotografie zaměstnance),
 • elektronické kontaktní údaje (e-mailová adresa pro rozesílání obchodních nabídek).
 • zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a z důvodu daňových povinností:
 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení/název firmy, adresa, fakturační adresa, IČ, DIČ a ostatní údaje potřebné pro splnění daňových povinností a uplatnění daňového zvýhodnění),
 • popisné údaje (bankovní spojení),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).
 • zpracování osobních údajů při poskytování služeb:
 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení/název firmy, adresa, IČ, DIČ, kontaktní osoba, číslo platného průkazu totožnosti),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa),
 • popisné údaje (bankovní spojení, informace o stavech a událostech vznikajících při poskytování či vyřizování služeb).
 • zpracování osobních údajů pro potřeby vedení databáze zákazníků, uživatelů služeb a obchodních partnerů:
 • identifikační a adresní údaje (titul, jméno, příjmení/název firmy, IČ, DIČ, adresa trvalého pobytu nebo místa podnikání),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).
 • zpracování osobních údajů pro potřeby vedení personální, mzdové a provozní agendy:
 • identifikační a adresní údaje (titul, jméno, příjmení (včetně rodného), datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, rodinný stav, adresa bydliště nebo doručovací adresa, číslo OP, číslo ŘP a skupina, údaje o vzdělání a odborné způsobilosti, údaje o předchozích zaměstnáních a praxi, údaje o trestní bezúhonnosti, údaje o zdravotní pojišťovně, informace o zdravotní způsobilosti k práci, údaje o finanční situaci – exekuce, oddlužení, důchod atd.),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).
 • zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem kamerového systému:
 • identifikační a adresní údaje (videozáznam).
 • zpracování osobních údajů při správě webové stránky FALCONSECURITY.CZ:
 • elektronické kontaktní údaje (IP adresa). Webové stránky používají při poskytování svých služeb soubory Cookie. Více informací v dokumentu Prohlášení o COOKIES.
 • ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů. 
Ke zpracování osobních údajů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob, tzv. zpracovatelů, a to za podmínek stanovených zákonem o zpracování osobních údajů a právním řádem obecně.  Vztahy takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji (čl. 28 GDPR). Pro některé obchodní partnery a zákazníky vystupujeme i v roli zpracovatele osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme na území České republiky.
Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 • PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být na základě výše uvedených údajů zpřístupněny nebo poskytnuty:

 • dodavatelům pro zajištění technické a administrativní podpory,
 • zpracovatelům a dalším spolupracujícím subjektům na základě uzavřených smluvních vztahů, s nimiž je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů,
 • marketingovým a reklamním agenturám, se kterými správce spolupracuje.

Osobní údaje mohou být též předány dalším subjektům, kterým je správce povinen takové údaje poskytnout na základě zákonem uložené povinnosti nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků

 • DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje používáme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, kterou nám ukládají právní předpisy, nebo je potřebujeme k ochraně našich práv.
V případě smluvního vztahu je doba uchování osobních údajů po dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy a poté na nezbytně nutnou dobu od zániku uzavřené smlouvy, tj. po splnění všech smluvních povinností oběma stranami či jiným zánikem smluvního vztahu.
Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po kterou tento souhlas trvá nebo do jeho odvolání, nemáme-li poté jiný zákonný důvod.
V případě osobních údajů v účetní a daňové oblasti se řídíme právními předpisy, které upravují archivační lhůty pro jednotlivé doklady.
Po uplynutí skartačních lhůt jsou písemnosti obsahující osobní údaje následující rok zahrnuty do skartačního řízení v souladu s ustanovením § 8 zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Obdobně tak jsou zlikvidovány osobní údaje v digitální podobě.

 • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o práva:

 • Právo přístupu k osobním údajům – článek 13 GDPR
 • Právo na opravu – článek 16 GDPR či výmaz – článek 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování – článek 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů – článek 20 GDPR
 • Právo vznést námitku článek 21 GDPR
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – článek 22 GDPR
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – článek 13 GDPR

Zákazník, uživatel služeb, obchodní partner, zaměstnanec může svoje práva uplatnit následujícím způsobem:

 

Kontaktní osobou pro uplatnění Vašich práv je: Kateřina Lhotáková, tel.: +420 778 111 710, email: gdpr@falconsecurity.cz

Osoby podávající žádost musí v žádosti uvést identifikaci žadatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování), uplatňované právo a popis, čeho se žadatelé domáhají. Správce musí být schopen identifikovat žadatele a ověřit jeho totožnost (úředně ověřený podpis u listinné žádosti, uznávaný elektronický podpis u elektronické žádosti, podání prostřednictvím datové schránky).

Požadované informace budou poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce. V případě, že žádost nebude možné v této lhůtě vyřídit, subjekt údajů bude informován o prodloužení, které nebude přesahovat dva měsíce.
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje Správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je Správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, má zákazník, uživatel služeb, obchodní partner právo požadovat vysvětlení či opravu jak po nás, tak případně po dalších subjektech, které se na zpracování podílejí.  Taktéž má právo podat si stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR), kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ): Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v tomto Dokumentu, nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše právní povinnost.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Renata Macková, renata.mackova@kplusm.cz

Tento Dokument je platný a účinný ke dni 1.9.2021
Seznam přímých i nepřímých dceřiných společností, podniků se společnou majetkovou účastí a přidružených společností:

 • Falcon para s.r.o., IČ 05540224
 • Falcon security SK s.r.o., IČ 46918230

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Falcon security, s.r.o., U Vlečky 1046, Modřice, PSČ 664 42, IČ: 262 18 399, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37208. Jednatel Ing. Michal Nešetřil.
Kontaktní adresa: Partyzánská 1/7, Praha 7, PSČ 170 00

 • ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje zaměstnance (dále jen „Subjekt údajů“), který vykonává práci pro Správce jako zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.
Zákonný důvod zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
 • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR),
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
 • ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále i po skončení pracovněprávního vztahu v potřebném rozsahu po dobu plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména se jedná o zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a Zákon č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové služby atd.). Dále pro potřeby oprávněných kontrol či k ochraně práv zaměstnavatele pro případ soudního či jiného sporu. 

 • KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Za výše uvedenými účely zpracovává Správce kategorie osobních údajů, které mohou zahrnovat zejména adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů, dále údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů, popisné údaje a případně další nezbytné údaje:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů; adresa trvalého bydliště; datum narození; rodné číslo; doručovací adresa; číslo občanského průkazu (příp. číslo pasu, číslo řidičského průkazu, číslo zbrojního průkazu); státní příslušnost; zdravotní pojišťovna; telefonní číslo; emailová adresa; fotografie; číslo bankovního účtu; druh práce; výše mzdy a odměn a nenárokových složek mzdy a vývoj jejich změn, výpis z Rejstříku trestů; dosažené vzdělání a další vzdělávání; výsledek lékařských prohlídek, doklady o změněné pracovní schopnosti; rozhodnutí o přiznání důchodu; evidence výkazu práce, pracovní neschopnosti; úrazu pracovního a jiného; evidence služebních cest s užitím vlastního vozidla; údaje o nařízených exekucích nebo insolvenci; údaje o rodinných příslušnících (jméno, příjmení, rodné číslo, příp. zaměstnavatel manžela/lky), na které zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění; poskytování stravování a benefitů zaměstnancům; záznamy o plnění pracovních povinností a záznamy osobního hodnocení a případně i další osobní údaje potřebné s ohledem na konkrétní okolnosti výkonu práce příslušným zaměstnancem, zejména ty uvedené v osobním dotazníku zaměstnance.

 

 • PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpřístupněny jen oprávněným zaměstnancům Správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

 

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny:

 • inspekci práce, Úřadu práce České republiky, soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu, Národnímu bezpečnostnímu úřadu a zpravodajské službě, České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a Finančnímu ředitelství, zdravotním pojišťovnám, Úřadu pro ochranu osobních údajů, poskytovatelům dotací, jiným subjektům na základě písemného zmocnění zaměstnance.

V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech zpracovávány zpracovateli – externími dodavateli informačních systémů, a to v za účelem údržby a rozvoje informačních systémů.
Vaše osobní údaje mohou být též poskytnuty v rámci uzavřených smluvních vztahů Správce, a to poskytovateli pracovně-lékařských služeb, poskytovateli archivačních a skartačních služeb, externím odborníkům a poskytovatelům externího poradenství a vzdělávání, poskytovatelům mzdového a daňového účetnictví atd.
Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

 • DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Délka uchování osobních údajů v jednotlivých oblastech působnosti Správce vychází z obecně závazných právních předpisů. Po uplynutí skartační lhůty jsou písemnosti obsahující osobní údaje následující rok zahrnuty do skartačního řízení v souladu s ustanovením § 8 zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Obdobně tak jsou zlikvidovány osobní údaje v digitální podobě.

 

 • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Máte právo: na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR, vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro propagační účely.

Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.

 • ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ  

Způsob uplatnění Vašich práv je uveden v dokumentu Postup uplatňování práv subjektu údajů
na webových stránkách www.falconsecurity.cz, kde je k dispozici i Žádost o uplatnění práv.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Renata Macková, renata.mackova@kplusm.cz

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Falcon security, s.r.o., U Vlečky 1046, Modřice, PSČ 664 42, IČ: 262 18 399, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37208. Jednatel Ing. Michal Nešetřil.
Kontaktní adresa: Partyzánská 1/7, Praha 7, PSČ 170 00

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje uchazeče poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky pro účely výběrového řízení uchazeče na danou pracovní pozici.
Osobní údaje uchazeče jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před případným uzavřením pracovní či jiné smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a zpracovávají se po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici, a poté ještě po dobu 3 měsíců po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. Po skončení výběrového řízení se osobní údaje neúspěšných uchazečů skartují.
Pro zařazení uchazeče do evidence potenciálních uchazečů o zaměstnání u Správce je třeba jeho výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

 1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účast ve výběrovém řízení jsou požadovány výlučně základní identifikační a kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání, dále informace týkající se vzdělání, pracovních zkušeností, délky praxe, dovedností a schopností. Jiné údaje v souvislosti s výběrovým řízením zpracovávány nejsou.
Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje.
Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů za těmito účely je však nutným požadavkem pro účast ve výběrovém řízení, přičemž bez poskytnutí osobních údajů není účast ve výběrovém řízení možná.

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (jméno, příjmení) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (údaje o Vašich dřívějších zaměstnáních a praxi, údaje o Vašem vzdělání, údaje, jež jste nám sdělili v poskytnutém životopise a v rámci komunikace s námi) a případně další nezbytné údaje.

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem osobních údajů je Správce.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přípravy a realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení budou osobní údaje vymazány po 3 měsících. Pakliže Subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jeho zařazení do evidence potenciálních uchazečů o zaměstnání, budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu, na kterou byl takový souhlas udělen (3 roky), nebo do odvolání takového souhlasu.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Máte právo: na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR, vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence potenciálního uchazeče o zaměstnání.
Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.

 1. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ  

Způsob uplatnění Vašich práv je uveden v dokumentu Postup uplatňování práv subjektu údajů
na webových stránkách www.falconsecurity.cz, kde je k dispozici i Žádost o uplatnění práv.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Renata Macková, renata.mackova@kplusm.cz

Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 

 • SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Falcon security, s.r.o., U Vlečky 1046, Modřice, PSČ 664 42, IČ: 262 18 399, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37208. Jednatel Ing. Michal Nešetřil.
Kontaktní adresa: Partyzánská 1/7, Praha 7, PSČ 170 00

 • ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje smluvních partnerů (dále jen „Subjekt údajů“), v rámci uzavírání obchodních vztahů týkajících se poskytování našich služeb nebo služeb nutných pro zajištění fungování naší společnosti.
Zákonný důvod zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
 • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
 • ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno pro uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a vámi, jako subjektem osobních údajů (pokud jste fyzická osoba) nebo jako zaměstnavatelem těchto subjektů údajů, protože bez poskytnutí určitých osobních údajů není možné smlouvu realizovat.
Dále jsou zpracovávány osobní údaje na základě povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů (daňové povinnosti, povinnosti vůči ostatním správním, soudním nebo kontrolním úřadům apod.) a z důvodu oprávněných zájmů Správce.      

Zpracovávány jsou identifikační a kontaktní osobní údaje vás nebo vašich zaměstnanců (jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, rozsah a předmět plnění, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem), a to pro jednotlivé účely plnění našeho smluvního vztahu, jako je např.:

 • evidence uzavřených smluv a kontaktních osob, zasílání daňových dokladů a jiných písemností, provádění plateb za poskytnutá plnění, vedení účetní a daňové evidence, předávání formulářů, protokolů a jiných dokladů apod.

a také další údaje, které při plnění smlouvy přirozeně vzniknou, např.

 • naše vzájemná zaznamenaná komunikace.

Vaše osobní údaje můžeme také používat na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to pro účely

 • uplatňování našich právních nároků a obrana proti nárokům uplatněným proti nám, ochrana majetku Správce a zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v prostorách Správce (kamerový systém), propagační a marketingové aktivity Správce.

Osobní údaje budou zpřístupněny jen oprávněným zaměstnancům Správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny:

 • soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu, Národnímu bezpečnostnímu úřadu a zpravodajské službě, Finančnímu úřadu a Finančnímu ředitelství, Úřadu pro ochranu osobních údajů, jiným subjektům na základě zákonné povinnosti.

V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech zpracovávány zpracovateli – externími dodavateli informačních systémů, a to v za účelem údržby a rozvoje informačních systémů.
Vaše osobní údaje mohou být též poskytnuty v rámci uzavřených smluvních vztahů Správce, a to např. poskytovatelům externího poradenství.
Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 • DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Délka uchovávání osobních údajů v jednotlivých oblastech působnosti Správce vychází z obecně závazných právních předpisů. Po uplynutí skartační lhůty jsou písemnosti obsahující osobní údaje následující rok zahrnuty do skartačního řízení v souladu s ustanovením § 8 zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Obdobně tak jsou zlikvidovány osobní údaje v digitální podobě.

 • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Máte právo: na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR, vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro propagační či marketingové účely.
Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.

 • ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ  

Způsob uplatnění Vašich práv je uveden v dokumentu Postup uplatňování práv subjektu údajů
na webových stránkách
www.falconsecurity.cz, kde je k dispozici i Žádost o uplatnění práv.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Renata Macková, renata.mackova@kplusm.cz

NÁVOD K UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

u společnosti Falcon security, s.r.o. a Falcon para s.r.o.
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o práva:

 • Právo přístupu k osobním údajům – článek 13 GDPR
 • Právo na opravu – článek 16 GDPR či výmaz – článek 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování – článek 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů – článek 20 GDPR
 • Právo vznést námitku článek 21 GDPR
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – článek 22 GDPR
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – článek 13 GDPR
 • Právo podat stížnost u Dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním kontaktní osoby pro práva Subjektů údajů, kterou je: Kateřina Lhotáková.

Falcon security, s.r.o.: email: gdpr@falconsecurity.cz, datová schránka pgb5qxy, poštovní adresa: Falcon security, s.r.o., Partyzánská 1/7, Praha 7, PSČ 170 00
 
způsobem uvedeným níže.

Náležitosti žádosti a jejího podání, příjem žádosti:

 • Falcon security, s.r.o. poskytuje informace žadateli na základě žádosti.
 • Příjem žádostí je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci Subjektu údajů (ztotožnění), tedy podáním žádosti:
 • datovou schránkou Subjektu údajů, nebo
 • prostřednictvím např. České pošty – písemná žádost podepsaná úředně ověřeným podpisem Subjektu údajů, nebo
 • osobním podáním žádosti v kanceláři Falcon security, s.r.o. s ověřením totožnosti žadatele předložením občanského průkazu, kdy pověřený pracovník ztotožní Subjekt údajů dle jeho občanského průkazu či jiného platného dokladu totožnosti a údaje žadatele zaznamená v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození, číslo OP či jiného platného dokladu totožnosti, nebo
 • emailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
 • U žádosti podané datovou schránkou Subjektu údajů, žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu Subjektu údajů podané e-mailem, žádosti podepsané úředně ověřeným podpisem Subjektu údaje podané dálkově např. prostřednictvím České pošty, se má za to, že úkon podání žádosti učinil sám Subjekt údajů a takto učiněné podání je vnímáno jako dostatečně ověřené.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, že je žádost určena Falcon security, s.r.o. a že se žadatel domáhá uplatnění práva Subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Subjekt údajů uvede v žádosti údaje, podle nichž lze žadatele zjistit, to jest zejména jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození.
 • Není-li žádost podána podle odstavce 2 a 3, není žádostí ve smyslu GDPR a tohoto návodu.

 Formulář pro žadatele je k dispozici v kanceláři Falcon security, s.r.o., Partyzánská 1/7, Praha 7 nebo na webových stránkách www.falconsecurity.cz

Žádosti jsou realizovány bez poplatku. V případě, kdy jsou žádosti podané Subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména, protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout vyhovění žádosti.  Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

Naplnění Vašich práv bude provedeno ve lhůtě do 30 ti dnů od podání žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž bude Subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Mgr. Renata Macková, email: renata.mackova@kplusm.cz